Prehľad zmien na rok 2018

Pravidlá na rok 2018

PRAVIDLÁ LOS-SK ( pdf)

(Liga obrannej streľby - Slovensko)

KRÁTKA ZBRAŇ

Technické zabezpečenie a pravidlá streľby
Viac o LOS-SK nájdete na www.los-sk.sk
Platné od 1.9.2016.

ÚVOD

Asociácia LOS-SK si prostredníctvom LOS-SK kladie za cieľ vzdelávať a zlepšovať schopnosti a návyky pri manipulácii so zbraňou a to najmä v krízových situáciách.

Preteky LOS-SK sú určené pre najširšiu streleckú verejnosť a kladú si za cieľ formou športovej súťaže, pri dodržiavaní všetkých zásad bezpečnosti, precvičiť situácie obrannej streľby. Súťaže LOS-SK sa organizujú na klubovej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Zbrane aj výstroj musia zodpovedať skrytému noseniu, ktoré je pre občana dané zákonom.

Preteky sa vo všeobecnosti musia riadiť zákonom č. 190 / 2003 Z.z. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi zákonnými normami. Pravidlá sa môžu meniť v súvislosti so zmenami príslušnej legislatívy, technickým pokrokom v oblasti výstroja a výzbroje a skúsenosťami, ktoré sa na pretekoch ukázali ako prínosné.

  ČASŤ I.

  Definície, technické požiadavky na výzbroj a výstroj
 1. KRÁTKA ZBRAŇ

  1. Definícia zbraní

   1. Pištoľ (Pi) - pištoľ kalibru 7,62 mm Tokarev a 9 mm a viac. Zbraň musí byť nositeľná skryte a jej úpravy nesmú toto základné kritérium znemožňovať.
   2. Malá pištoľ (MPi) - pištoľ do kalibru 7,65 mm vrátane, okrem kalibru 7,62 mm Tokarev. Zbraň musí byť nositeľná skryte a jej úpravy nesmú toto základné kritérium znemožňovať.
   3. Revolver (Re) - päť a viacranový revolver kalibru .22 WMR a .38 a viac vrátane porovnateľných kalibrov. Zbraň musí byť nositeľná skryte a jej úpravy nesmú toto základné kritérium znemožňovať.
   4. Malý revolver (MRe) - päť a viacranový revolver kalibru .22 LR a viac, avšak nie viac ako .38 vrátane a porovnateľné kalibre. Zbraň musí byť nositeľná skryte a jej úpravy nesmú toto základné kritérium znemožňovať.
  2. Úpravy zbrane

   1. Úpravy zbrane smerujúce k jej vyššej spoľahlivosti, funkčnosti alebo k zvýšeniu životnosti zbrane sú povolené, napr. výmena mieridiel rovnakej alebo podobnej konštrukcie, gumené a podobné návleky na pažbičku pre zlepšenie úchopu zbrane.
   2. Ak sa na zbrani vyskytujú poistné mechanizmy, môžu byť upravené iba spôsobom uľahčujúcim ich obsluhu alebo znižujúcim ich hlučnosť.
  3. Zakázané úpravy zbraní

   1. Zakázanými úpravami zbraní je použitie puškohľadov, dioptrov s výnimkou jednoduchých mechanických dioptrov, anatomických terčových pažbičiek so spodnou opierkou dlane, kompenzátorov, ktorými nebola zbraň vyrobená, prídavných závaží, návlekov na spúšť rozširujúcich ju mimo obrys lúčiku a dodatočné úpravy odstraňujúce poistné mechanizmy.
   2. Akékoľvek úpravy, ktoré majú za následok zníženie bezpečnosti zbrane, sú zakázané.
  4. Puzdrá a nosiče zásobníkov

   1. Puzdrá a nosiče musia umožniť skryté nosenie zbrane a výstroja.
   2. Puzdro zbrane musí zakrývať spúšť a v mieste zadnej časti záveru resp. rámu za valcom u revolveru môže byť medzera medzi zbraňou a telom max. na 1 šírku záveru zbrane, resp. u revolveru na šírku jeho valca.
   3. Ak sú konštrukčnou súčasťou puzdra prvky na upevnenie zbrane v ňom, musia byť tieto stanoveným spôsobom použité.
   4. Hlaveň zbrane uloženej v puzdre musí smerovať dolu a do okruhu maximálne 0,5 m okolo strelca.
   5. Puzdro musí byť upevnené na opasku na strane silnej ruky na úrovni panvovej kosti. Opasok sa výškovo umiestňuje tak, aby bol na nohaviciach (sukni) na mieste obvyklom pre jeho nosenie. Opasok musí byť minimálne na 3 miestach spojený s nohavicami (sukňou).
   6. Apendixové púzdra sú povolené, pri ich použití je pretekár povinný štartovať v kondícií 2 alebo v kondícii 3.
   7. Pretekári štartujúci v kategórii Ozbrojené zložky môžu používať tiež stehenné puzdrá.
   8. Pretekár smie u pištole (Pi) a malej pištole (MPi) použiť na riešenie situácie ako prvý výhradne zásobník dodávaný štandardne k zbrani. Pre zvýšenie jeho kapacity je povolené použiť iba originálne súčiastky (tzn. pätka zásobníka), vyrábané výrobcom zbrane.
   9. Nosiče zásobníkov a rýchlonabíjačov nie sú povinné. Pretekár ich smie mať skryte umiestené kdekoľvek u seba.
   10. Športové IPSC puzdrá, podpažné puzdrá, puzdrá pre krížové tasenie a puzdrá nespĺňajúce ustanovenie 1.4.4. a 1.4.5. sú zakázané.
   11. Ak je pochybnosť o bezpečnosti výstroja, je pretekár povinný na pokyn hlavného rozhodcu preteku vykonať skúšku bezpečnosti. Tá sa vykonáva opakovaným zoskokom (min. dvakrát) vystrojeného pretekára z výšky 0,5 m na pevnú podložku s následnou prudkou otočkou okolo osi tela pretekára o 360 stupňov. Zbraň ani zásobníky alebo rýchlonabíjače nesmú vypadnúť. Ak sa tak stane, pretekár nie je s týmto výstrojom pripustený do preteku.
  5. Skryté nosenie

   1. Ak nie je v propozíciách preteku alebo v popise situácie uvedené inak, vyžaduje sa vždy skryté nosenie zbrane. Za skryté nosenie sa považuje také, kedy zbraň, puzdro zbrane a výstroj sú umiestené pod odevom, ktorý je primeraný k aktuálnym klimatickým podmienkam
   2. V prípade pochybností sa vykoná skúška tak, že pretekár v stoji predpaží (zdvihne natiahnuté ruky do výšky ramien pred seba) a žiadna časť zbrane alebo výstroja nesmie byť viditeľná.
  6. Strelivo

   1. V rámci LOS-SK je povolené používať iba strelivo – jednotný náboj s jednotnou strelou, povolené platnou právnou úpravou pre daný druh zbrane.
   2. Iné obmedzenia streliva nad rámec zákonnej úpravy a týchto pravidiel je usporiadateľ povinný oznámiť vopred v propozíciách preteku.
 • Rozhodovacie právomoci

  1. V prípade pochybností alebo nejasností o povolení použitia zbraní, výstroja a doplnkov v preteku rozhoduje hlavný rozhodca, ktorého slovo je konečné.
  2. Neschválené zbrane a doplnky, ktoré nie sú v rozpore s všeobecnými pravidlami bezpečnosti, môžu byť použité v preteku iba vtedy, ak s nimi bude pretekár súťažiť mimo oficiálne poradie preteku.
 • ČASŤ II.

  Pravidlá a priebeh pretekov
 • Registrácia

  1. Pri registrácii je pretekár na vyzvanie povereného rozhodcu povinný predložiť
   na posúdenie vybitú zbraň, s ktorou bude pretekať
   platný zbrojný preukaz
   doklady k predloženej zbrani
   Okrem uvedeného je pretekár poverenému rozhodcovi povinný predviesť výstroj a umožniť kontrolu skrytého nosenia v súlade s ustanovením 1.5
  2. Ak má rozhodca pochybnosti o výstroji alebo o bezpečnosti zbrane, vykoná príslušnú skúšku popísanú v Časti I., ustanovenie 1.4.10. V prípade, že skúška potvrdí pochybnosti rozhodcu, má pretekár právo si upraviť výstroj a absolvovať opakovanú skúšku, najviac však dvakrát. Ak rozhodca zistí, že zbraň nie je bezpečná alebo úpravy na nej znižujú jej bezpečnosť, musí túto zbraň vylúčiť z preteku.
  3. Ak pretekár neprejde ani opakovanou skúškou podľa ustanovenia 1.5.2, nesmie mu byť umožnené zúčastniť sa preteku. V prípade pochybností o výsledku skúšky rozhodne hlavný rozhodca preteku.
 • Účasť vo viacerých divíziách

  1. Pretekár nesmie v jednej divízii nosiť alebo používať viac zbraní bez toho, aby to bolo špecificky určené v propozíciách preteku alebo v popise situácie.
  2. Ak pretekár strieľa dvomi zbraňami v dvoch divíziách, je povinný nahlásiť, ktorú z nich chce vyhodnotiť do preteku. Zbraňou tejto divízie potom vždy strieľa ako prvou v poradí.
  3. Zbraňou, ktorá sa vo svojej divízii nehodnotí, strieľa pretekár ako druhou v poradí a výsledok mu nie je zarátaný do preteku ani do ďalších kvalifikácií. Na hodnotiacich hárkoch pre divíziu strieľanú mimo pretek musí mať pretekár uvedenú skratku “MP”.
  4. Výnimku z uvedených pravidiel tvoria štandardné cvičenia, kde je možné štartovať vo všetkých divíziách bez obmedzenia a v ľubovoľnom poradí.
 • Náhradná zbraň

  1. V jednom preteku smie pretekár v jednej divízii použiť iba zbraň predloženú pri registrácii.
  2. Výnimočne môže kvôli poruche zbrane, po predchádzajúcom schválení hlavným rozhodcom, použiť inú zbraň zodpovedajúcu divízii, v ktorej štartuje.
  3. Strelec smie prerušiť pretek pred ďalším štartovým signálom, ale žiadnu už absolvovanú streleckú situáciu nemôže znovu opakovať. Výnimku tvoria závažné dôvody na práve prebiehajúcej alebo ukončenej situácii, pre ktoré rozhodca posúdi, že strelec smie situáciu znovu opakovať. Rozhodnutie vo veci je výhradne v kompetencii rozhodcu a je konečné.
 • Pripravenosť pretekára

  1. Pred začiatkom riešenia situácie je rozhodca povinný sa uistiť, že pretekár rozumie spôsobu riešenia situácie. Pýta sa: „Rozumieš situácii?“ („Do you understand the course of fire?“) Ak pretekár odpovie „NIE“ („No“), vysvetlí mu situáciu znovu. Ďalej je pretekár povinný riadiť sa povelmi uvedenými v Prílohe.
  2. Štartový signál smie byť zvukový, vizuálny alebo slovný. Rozhodnutie je na usporiadateľovi.
  3. Ak nie je stanovená štartová pozícia priamo v popise situácie alebo počas brífingu, potom všeobecne platí, že pretekár stojí vzpriamene čelom k terčom, ruky má voľne pozdĺž tela a dlaňami sa nedotýka zbrane.
  4. Pretekár je povinný mať primeranú ochranu zraku (balistické okuliare) a ochranu sluchu.
 • Pripravenosť zbrane

  1. Pretekár musí začínať na streleckom stanovisku so zbraňou v pozícii pripravenosti k streľbe zodpovedajúcej jej vlastnostiam.
  2. Ak propozície alebo popis situácie nestanovia pripravenosť zbrane, rozhodca žiadnym spôsobom nezasahuje, pretože pretekár je vždy zodpovedný za manipuláciu so svojou zbraňou. Pretekár nabíja na povel „Nabi a priprav sa!“.
  3. Obvyklé stavy pripravenosti zbrane:
   1. revolver s valcom na viac nábojov:
    1. jednočinné: kohút úplne spustený na prázdnej komore alebo ak má zbraň poistný ozub, kohút spustený na nabitej komore (zbrane s prenosovou pákou tvoria výnimku),
    2. dvojčinné: kohút úplne spustený, všetky komory môžu byť nabité
   2. netradičný revolver (napr. revolver fungujúci na „samočinnom“ princípe) podlieha pravidlám pre samonabíjacie pištole alebo prípadne ďalším podmienkam stanoveným hlavným rozhodcom.
   3. samonabíjacia pištoľ:
    1. jednočinné (SA): komora nabitá, kohút natiahnutý, vonkajšia poistka v stave zaistené alebo komora prázdna, kohút úplne spustený a poistka v ľubovoľnom stave,
    2. dvojčinné (DA): komora nabitá alebo prázdna, kohút úplne spustený alebo vypustený bicí mechanizmus
    3. DA/SA: komora nabitá, kohút natiahnutý, vonkajšia poistka v stave zaistené, alebo
     komora nabitá alebo prázdna, kohút úplne spustený alebo vypustený bicí mechanizmus
    4. Safe Action: komora nabitá a bicí mechanizmus predopnutý alebo komora prázdna a bicí mechanizmus nepredopnutý.
  4. Termínom „poistka“ sa označuje primárny viditeľný ovládací prvok na zaistenie zbrane (napr. manuálna poistka na zbraniach typu 1911). V prípade pochybností rozhoduje v tejto veci s konečnou platnosťou hlavný rozhodca.
  5. Spustenie kohúta musí byť vykonané pomocou spúšte alebo vypúšťacou pákou, pokiaľ to zbraň umožňuje. Ak zbraň disponuje vypúšťacou pákou resp. tlačidlom, strelec je povinný ich použiť.
  6. Strelecké situácie môžu vyžadovať stavy pripravenosti odlišné od stavov uvedených vyššie. V tomto prípade musí byť požadovaný stav zbrane jasne uvedený v popise situácie alebo počas brífingu.
  7. Ak sa u stavu zbrane požaduje, aby bola pripravená s prázdnou komorou alebo valcom, musí byť záver zbrane úplne v prednej polohe, valec úplne dovretý a kohút, ak ním je zbraň vybavená, musí byť úplne spustený.
  8. Pre všetky zbrane používané v pretekoch LOS-SK platí nasledujúca definícia:
   1. „jednočinný/-á“ (SA) znamená, že stlačením spúšte dochádza k jedinej činnosti (tzn. uvoľneniu kohúta alebo úderníka),
   2. „dvojčinný/-á“ (DA) znamená, že stlačením spúšte dochádza k viac ako jednej činnosti (tzn. k natiahnutiu kohúta alebo úderníka a k jeho následnému uvoľneniu),
   3. „DA/SA“ znamená, že zbraň môže byť používaná v „jednočinnom“ aj „dvojčinnom“ režime.
  9. O pozícii pripravenosti zbraní výnimočných typov rozhoduje rozhodca. Musí však dodržať zhodu pozície pripravenosti pre rovnaké typy zbraní.
 • Strelecké situácie

  1. Situácie na pretekoch LOS-SK by mali v zásade vždy vychádzať z reálnych sebaobranných situácií so zbraňou.
  2. Každá situácia musí mať písomný popis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:
   1. popis problému, ktorý má pretekár na situácii riešiť
   2. počet terčov a neterčov (neplatí pre tajnú situáciu)
   3. procedúra alebo spôsob riešenia (ak to je predpísané)
  3. Cieľom popisu situácie je zväzovať pretekára pri riešení situácie čo najmenej. Procedúry alebo predpísané riešenia by sa preto mali používať čo najmenej. Správny spôsob riešenia by mal vyplynúť zo samotnej situácie.
  4. Pred začatím riešenia situácie je rozhodca povinný vysvetliť situáciu a zároveň zoznámiť pretekárov s podmienkami bezpečnosti na nej.
  5. Ak je stanovená procedúra riešenia, je záväzná. Ak nie je dodržaná, považuje sa to za celkom zlé riešenie situácie a je penalizované ako procedurálna chyba.
  6. Na tajnej situácii rozhodca iba upozorní na spôsob riešenia v prípade, že je to z hľadiska bezpečnosti nutné. Propozície sa obmedzia na zdôraznenie všeobecných pravidiel riešenia situácií s upozornením, že ich pretekár musí dodržať
 • Krytie

  1. Na pretekoch LOS-SK je pretekár povinný strieľať vždy s krytím, ak nie je určené v popise situácie inak. Rozlišujú sa tieto typy krytia:
   1. použitie krytu
   2. krytie streľbou za pohybu (maximálne proti jednému terču v danú chvíľu)
   3. krytie zmenšením siluety strelca, napr. drep (tzn. vzájomný kontakt zadnej časti stehna a lýtka), zakľaknutie (tzn. dotyk kolena so zemou alebo podložkou) a pod.
  2. S možným spôsobom krytia pretekára na situácii s využitím krytu vzhľadom k pozícii terčov oboznámi rozhodca pretekárov počas popisu situácie.
  3. Nekrytie je penalizované ako procedurálna chyba (+ 3 s za každý hodnotený zásah terča).
  4. Pri vodorovnom krytí musí byť hrana dlane alebo pätka zásobníka či pažby revolveru najvyššie na úrovni pomyselnej spojnice stredu riešeného terča a hornej hrany krytu. Ak je zbraň vyššie, dostane pretekár penalizáciu za nekrytie za každý hodnotený zásah terča.
  5. Ak bude akákoľvek časť ruky zvierajúcej zbraň pred hranou krytu, ktorá je bližšie pretekárovi, dostane pretekár penalizáciu za nekrytie za každý hodnotený zásah terča.
  6. Pretekár rieši terče od bližšieho k vzdialenejšiemu alebo v poradí, v ktorom sa mu odkrývajú, ak nie je ustanovené inak. Ak pretekár nedodrží dané poradie, dostane penalizáciu za chybný postup riešenia situácie za každý hodnotený terč.
  7. Ak pretekár rieši najprv terč menej viditeľný za krytom alebo vzdialenejší a odkryje sa proti doposiaľ neriešenému terču, penalizuje sa za chybný postup.
  8. Za riešený terč sa považuje taký, na ktorý boli vystrelené minimálne 2 výstrely (alebo iný počet daný popisom situácie). Kovový terč sa považuje za riešený, ak leží alebo sa nezvratne pohybuje k zemi, ak nie je v popise situácie uvedené inak.
  9. Pohyb je definovaný ako ktorákoľvek z týchto činností:
   1. viac ako jeden krok akýmkoľvek smerom,
   2. zmena streleckej pozície (napr. zo stoja do kľaku a pod.).
  10. Ak je k dispozícii kryt, má jeho použitie prednosť pred krytím streľbou za pohybu alebo zmenšením siluety.
  11. Ak je v situácii použité na riešenie situácie okno, má použitie zvislého krytia prednosť. Použitie okna ako vodorovného krytu je penalizované ako chybný postup.
  12. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo taktické vyriešenie situácie, môže usporiadateľ upraviť povinnosť krytia inak. Vždy však musí túto úpravu uviesť v popise situácie.
 • Bezpečná zóna, bezpečný stav zbrane

  1. Počas preteku môžu nestrieľajúci pretekári manipulovať so zbraňou iba na vopred označených miestach (bezpečná zóna). Na týchto miestach sa však nesmie manipulovať so strelivom ani zásobníkmi (rýchlonabíjačmi).
  2. Normálny stav krátkej zbrane, s ktorou sa práve nestrieľa, je zbraň vybitá, bez zasunutého zásobníka, s vypusteným kohútom, pri revolveri sú všetky komory valca prázdne, valec zatvorený a zbraň je uložená v puzdre.
 • Rozhodca
  1. Pri príprave preteku zabezpečí usporiadateľ na každú situáciu spravidla dvoch rozhodcov.
  2. Rozhodca o svojom umiestnení na situácii rozhoduje sám. Musí však byť také, aby neohrozilo jeho bezpečnosť a súčasne neobmedzilo pohyb strelca počas riešenia situácie.
  3. Počas riešenia situácie je rozhodca oprávnený fyzickým kontaktom ovplyvňovať pohyb pretekára tak, aby zabránil porušovaniu pravidiel bezpečnosti a ohrozeniu seba a iných osôb nebezpečnou manipuláciou pretekára so zbraňou.
  4. Ak rozhodca bezdôvodne obmedzí strelca pri riešení situácie, pretekár má právo na opakovanie situácie.
 • Diváci

  1. Diváci nesmú rušiť strelca na situácii pri streľbe alebo pri príprave na ňu. Hlavný rozhodca preteku má v prípade porušenia tejto povinnosti právo ich vykázať.
  2. Diváci smú pri pozorovaní súťaže stáť iba na vyhradenom mieste. Nesmú mať u seba zapnuté akustické prístroje (telefóny, pagery atď.), ktorých signál by mohol spôsobiť pomýlenie pretekára počas prípravy alebo riešenia situácie.
  3. Diváci sú na strelnici vždy povinní používať ochranu zraku a sluchu. Hlavný rozhodca preteku má v prípade porušenia tejto povinnosti právo ich vykázať.
 • Nácvik situácie

  1. Do streleckej situácie nesmie nikto vstúpiť ani sa v nej pohybovať bez predchádzajúceho povolenia rozhodcu zaradeného na situácii alebo hlavného rozhodcu.
  2. Porušenie je považované za nešportové správanie a pokus o podvod a má za následok diskvalifikáciu.
 • Úprava situácie

  1. Pretekár si nesmie žiadnym spôsobom svojvoľne upravovať situáciu.
  2. Ak nie je pretekár pre svoje telesné dispozície schopný riešiť situáciu, smie požiadať rozhodcu na situácii o výnimku. Rozhodnutie rozhodcu je výhradne na jeho uvážení a je konečné.
 • Bezpečné uhly

  1. Na situácii musia byť jasne stanovené bezpečné uhly. S bezpečnými uhlami musí byť pretekár vždy zoznámený a to pri oboznámení sa so situáciou, najneskôr však pred začiatkom riešenia situácie.
  2. Pri riešení situácie nesmie hlaveň zbrane nikdy mieriť mimo bezpečný uhol.
  3. Akékoľvek porušenie tohto pravidla má za následok diskvalifikáciu.
 • Náhodný výstrel

  1. Náhodným výstrelom sa rozumie:
   1. výstrel, ktorý vyjde inokedy a iným smerom, ako je predpísané v pravidlách alebo v propozíciách (napr. v puzdre)
   2. výstrel pred štartovým signálom,
   3. výstrel do zeme vo vzdialenosti menšej ako 3 metre od pretekára s výnimkou streľby na papierový terč bližší ako 3 metre od pretekára,
   4. výstrel pri príprave na streleckú situáciu alebo v priebehu nabíjania, prebíjania alebo vybíjania zbrane,
   5. výstrel, ktorý vyjde pri oprave poruchy,
   6. výstrel, ktorý nastane, ak pretekár prekladá zbraň z jednej ruky do druhej,
   7. výstrel, ktorý nastane počas pohybu, ak sa pretekár súčasne nezaoberá terčami.
  2. Pretekár, ktorý spôsobí náhodný výstrel, musí byť rozhodcom bez odkladu zastavený.
  3. Penalizáciou za náhodný výstrel je diskvalifikácia z preteku.
 • Nebezpečná manipulácia

  1. Za nebezpečnú manipuláciu sa považuje najmä:
   1. náhodný výstrel podľa ustanovenia 16,
   2. akákoľvek manipulácia so zbraňou mimo streleckú situáciu a bezpečnú zónu
   3. akékoľvek ohrozovanie seba i inej osoby pri manipulácii so zbraňou
   4. upustenie alebo vypadnutie nabitej zbrane z ruky alebo z puzdra
   5. mierenie zbraňou mimo bezpečné uhly
   6. manipulácia so strelivom v bezpečnostnej zóne
   7. mierenie na akúkoľvek časť svojho tela
  2. Usporiadateľ alebo rozhodca môže prehlásiť za nebezpečnú aj inú bližšie nešpecifikovanú manipuláciu. Táto informácia musí byť uvedená v propozíciách alebo v popise situácie a rozhodca s ňou zoznámi pretekárov najneskôr pri oboznámení so situáciou.
  3. Nebezpečná manipulácia znamená diskvalifikáciu pretekára z preteku.
 • Prerušenie riešenia situácie

  1. Ak nastane situácia, ktorá ohrozuje pretekára, rozhodcu alebo divákov, príp. bráni pretekárovi v ďalšom riešení situácie, rozhodca okamžite zastaví streľbu zvolaním "STOP".
  2. Ak bolo zastavenie streľby spôsobené chybou rozhodcu, nefunkčnosťou časomiery, poškodením terča a pod., nasleduje opakovanie situácie (tzv. reshoot)
  3. Ak bolo zastavenie streľby spôsobené porušením pravidiel bezpečnosti, penalizuje sa pretekár okamžitou diskvalifikáciou.
  4. V prípade prerušenia "tajnej" situácie nezavineného pretekárom, má tento právo na reshoot napriek tomu, že bude zvýhodnený oproti ostatným pretekárom.
  5. Konečné rozhodnutie v prípade spornej situácie je výhradne na rozhodcovi, príp. na hlavnom rozhodcovi preteku.
 • Podvod

  1. Akýkoľvek pokus o podvod, ktorým by pretekár získal výhodu, má za následok diskvalifikáciu z preteku.
 • Porucha zbrane a streliva

  1. Ak zbraň nemôže byť nabitá alebo vybitá kvôli poruche, musí to pretekár oznámiť rozhodcovi. Ten rozhodne o ďalšom spôsobe riešenia poruchy, vždy však tak, aby to neohrozilo súťažiacich ani divákov.
  2. Porucha zbrane nezakladá dôvod na opakovanie situácie, ak hlavný rozhodca nerozhodne inak.
 • Prst mimo spúšte

  1. Počas tasenia, nabíjania, prebíjania, vybíjania, ukladania zbrane do puzdra a počas pohybu (okrem krytia streľbou) a pri opravovaní poruchy musí byť prst zjavne mimo spúšť a lúčik.
  2. Za prvé previnenie proti tomuto pravidlu rozhodca pretekára napomenie. Napomenutie zaznamená rozhodca, ktorý ho udelil, na všetky ešte nehodnotené hodnotiace hárky pretekára.
  3. Za opakované previnenie je pretekár potrestaný diskvalifikáciou z preteku.
 • Prebíjanie zbrane

  1. Ak je pretekár nútený počas riešenia situácie dobiť, resp. prebiť zbraň alebo odstrániť poruchu, môže tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi:
   1. ak je v kryte, prebije alebo odstráni poruchu v kryte a opúšťa ho so streľbyschopnou a nabitou zbraňou,
   2. ak je v pohybe medzi terčami, môže začať prebíjať alebo riešiť poruchu mimo kryt, ale musí v pohybe pokračovať alebo môže zmenšiť siluetu,
   3. čo najrýchlejšie sa presunie do najbližšieho krytu a tam prebije alebo vyrieši poruchu,
   4. ak situácia neumožňuje pohyb alebo na nej nie sú žiadne kryty, zmenší strelec svoju siluetu.
   5. ak je v popise situácie alebo počas brífingu vysvetlený alebo povolený iný postup.
  2. Nevynútené prebitie sa vždy vykonáva v kryte, ak je k dispozícii. Ak kryt k dispozícii nie je, je postupované podľa pravidiel v bode 22.1.
  3. Ak nie je v popise situácie alebo počas brífingu stanovené inak, môže pretekár nechať na mieste prebíjania iba prázdny zásobník. Nedodržanie tohto postupu sa penalizuje ako chyba v postupe riešenia situácie - 50 procedúr.
  4. Rozhodca alebo usporiadateľ môže z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu správneho taktického postupu niektoré možnosti bližšie upresniť. Toto však musí byť uvedené v popise situácie a vysvetlené počas brífingu.
  5. Ak je v popise situácie alebo počas brífingu stanovené taktické prebitie, musí strelec každý zásobník po vybraní zo zbrane odložiť, nesmie ho zahodiť alebo nechať na mieste prebíjania.
 • Nabitá zbraň

  1. Zbraň je považovaná za nabitú, ak je do nej zasunutý zásobník alebo je valec revolveru nabitý a zaklopený alebo ak je v zbrani akýmkoľvek spôsobom zasunutý náboj.
 • Povely a činnosť pretekára

  1. Akúkoľvek manipuláciu so zbraňou môže pretekár na situácii vykonávať výhradne na povel alebo signál rozhodcu. Svojvoľná manipulácia so zbraňou pred vydaním povelu alebo signálu bez ohľadu na jej dôvod je prísne zakázaná.
  2. Povely a popis povolenej činnosti pretekára sú uvedené v Prílohe.
 • Nerozhodný výsledok

  1. Ak je potrebné odstrániť nerozhodný výsledok, sú dotknutí pretekári povinní absolvovať jednu alebo viac situácií, stanovených alebo vytvorených hlavným rozhodcom, kým nie je určený víťaz.
  2. Výsledok rozstrelu sa použije iba k určeniu konečného poradia týchto pretekárov a nemá žiadny vplyv na ich pôvodný bodový výsledok z preteku.
  3. Nerozhodný výsledok nesmie byť odstránený náhodnou voľbou.
 • Protesty

  1. Protesty ohľadom vyhodnotenia výsledkov na každej situácii rieši na mieste rozhodca.
  2. Nesúhlas pretekára s vyhodnotením situácie rieši hlavný rozhodca. Jeho rozhodnutie je konečné.
  3. Na protest nemá nárok pretekár, ktorý sa osobne nezúčastní pri hodnotení terčov alebo ktorý podpísal vyhodnotenie situácie.
  4. Protesty ohľadom počítania výsledkov sa musia podať najneskôr pätnásť minút po vyhlásení výsledkov a rieši ich hlavný rozhodca. Na protesty podané neskôr sa neberie ohľad.
 • Súlad s propozíciami

  1. Propozície preteku nesmú byť v rozpore s týmito pravidlami.
 • ČASŤ III.

  Organizácia pretekov a hodnotenie
 • Divízie zbraní a kategórie pretekárov pri preteku

  1. Pretekári súťažia podľa používanej zbrane v štyroch divíziách - PIŠTOĽ, REVOLVER, MALÁ PIŠTOĽ, MALÝ REVOLVER.
  2. Divízie Pištoľ a Revolver majú kategórie: Civilista, Ozbrojené zložky (polícia, armáda, SBS,...).
  3. V kategórii Civilista je pretekár povinný používať bežný odev, skryte nosenú zbraň, výstroj a vybavenie.
  4. V kategórii Ozbrojené zložky smie pretekať iba zamestnanec ozbrojených zložiek. Ak chce súťažiť v tejto skupine, musí použiť služobnú rovnošatu, špeciálny výstroj používaný pri výkone služby a viditeľne nosenú zbraň, ako to zákon neumožňuje bežným občanom (napr. taktické puzdro).
  5. V jednotlivých divíziách je možné vyhlásiť skupinu Ženy, Začiatočníci a ďalšie. O spôsobe vyhlásenia týchto skupín rozhodne usporiadateľ.
  6. Vyhlásenie výsledkov podľa divízií a kategórií či skupín pretekárov sa riadi týmito pravidlami:
   1. prvé tri miesta v divízii a kategórii/skupine pretekárov sa vyhlásia iba ak sa preteku zúčastní v danej divízii a kategórii/skupine päť a viac pretekárov.
   2. pri účasti troch alebo štyroch pretekárov sa vyhlási iba prvé miesto.
   3. pri účasti menej ako troch pretekárov sa nevyhlási divízia alebo kategória vôbec a pretekári sú hodnotení podľa nasledujúcich pravidiel: malá pištoľ v pištoli, malý revolver v revolveri, revolver v pištoli; nesplnenie minimálneho počtu pretekárov v divízii pištoľ sa nepredpokladá.
 • Súťaž družstiev

  1. Na všetkých pretekoch LOS-SK vrátane MSR môže usporiadateľ podľa uváženia vyhlásiť aj Súťaž družstiev. Spôsob ich organizácie a hodnotenia musí byť presne stanovený v propozíciách preteku.
  2. Súťaže družstiev sú nad rámec pravidiel LOS-SK a nemajú vplyv na hodnotenie v ďalších pretekoch ani na kvalifikáciu na MSR LOS-SK.
 • Terče a hodnotenie

  1. Pri preteku smie každá situácia obsahovať maximálne dvanásť (12) terčov, počet neterčov nie je obmedzený. V prípade špeciálnej situácie môže byť počet terčov vyšší, nie je však prípustné obmedziť plynulosť pretekov veľmi rozdielnou dĺžkou riešenia jednotlivých situácií
  2. Terč musí čo najviac zodpovedať predstavám reálnej sebaobrany. Terče môžu byť papierové, kovové alebo iné.
 • Papierový terč

  1. Papierový terč musí mať vždy tri zóny (A, C, D).
  2. Ak nie je popisom situácie stanovené inak, hodnotia sa v terči dve najlepšie rany.
  3. Akýkoľvek zásah, ktorý sa dotýka hranice zóny, sa počíta ako vyšší platný zásah.
  4. Ak dôjde k spornej situácii, rieši sa systémom „v prospech pretekára“.
 • Kovový terč

  1. Používajú sa kovové terče rôznych tvarov a veľkostí a klasický Pepper Popper (ďalej len „terč PP“).
  2. Kovové terče sú bez zón.
  3. V prípade použitia kovových terčov môže usporiadateľ obmedziť druhy povoleného streliva.
  4. Usporiadateľ musí umiestniť kovové terče vždy tak, aby odrazená strela nebola spôsobilá pretekára ohroziť. Minimálna vzdialenosť streľby na kovové terče je 10 m.
 • Kalibrácia

  1. Hlavný rozhodca musí zaistiť kalibráciu všetkých terčov PP pred zahájením preteku alebo kedykoľvek v jeho priebehu, ak je to potrebné.
  2. Kalibračná zóna je v prípade gongu celá plocha gongu, v prípade terčov PP celá kruhová časť v hornej časti terča PP.
  3. Pri počiatočnej kalibrácii musí byť každý terč PP nastavený tak, aby padol pri zásahu jediným zásahom kalibru maximálne 9mm Luger továrenskej výroby vystrelenou pištole s dĺžkou hlavne maximálne 4 palce.
  4. Ak v priebehu riešenia situácie terč PP po zásahu nespadne a pretekár vznesie námietku proti kalibrácii, vykoná hlavný rozhodca kontrolu kalibrácie podľa ustanovenia 33.2. z rovnakého miesta ako na terč PP strieľal pretekár.
  5. Pred kontrolnou kalibráciou sa nesmie nikto terča PP ani jeho okolia akýmkoľvek spôsobom dotýkať alebo ho inak ovplyvniť.
  6. Ak pravidlo podľa ustanovenia 33.4. poruší usporiadateľ alebo rozhodca, musí pretekár situáciu opakovať. Ak poruší toto pravidlo pretekár alebo iná osoba, bude predmetný terč PP hodnotený ako nezasiahnutý a zvyšok situácie sa hodnotí tak, ako keby bola dokončená.
  7. Iné kovové terče ako terče PP sa nekalibrujú.
  8. Usporiadateľ môže podľa svojho uváženia pre kalibráciu použiť aj slabší kaliber a kratšiu hlaveň. V každom prípade ale musí uviesť zvolenú kalibračnú zbraň v propozíciách preteku.
 • Iné terče (napr. fototerče, pohyblivé terče)

  1. Povolené sú aj iné náhradné terče, ktoré však musia byť pretekárom pred začiatkom preteku predvedené.
  2. Ak sa nejedná o padacie terče, musí mať náhradný terč definovanétri zóny zásahu.
 • Neterč

  1. Neterč je simuláciou nezúčastnenej osoby, nesmie byť zasiahnutý a musí byť vždy odlišný od terča.
  2. Neterč sa označuje spravidla červeným krížom. Ak je neterč od terča odlíšený iným spôsobom (napr. prázdne ruky, predmet iný ako zbraň, iné označenie atď.), je usporiadateľ povinný pred začiatkom preteku zoznámiť pretekárov so všetkými druhmi terčov a neterčov, ktoré budú v preteku použité.
  3. U papierových neterčov sa akýkoľvek zásah do hodnotenej zóny počíta ako zásah neterča, pričom do hodnotenia sa započítava iba jeden zásah neterča.
  4. Ak je okolo hodnotenej zóny perforácia a ďalšia, už nehodnotená časť neterča, tak zásah iba tejto časti nebude penalizovaný.
  5. Terč aj neterč je vždy považovaný za priestrelný! To znamená, že neterč umiestnený za terčom, môže byť ohrozený jeho priestrelom.
  6. Ak sa terč a neterč prekrývajú alebo dotýkajú, potom zásah, ktorý zasiahne časť terča aj časť neterča, je hodnotený v obidvoch.
  7. Ak to vyžaduje situácia, môže rozhodca prehlásiť terče, neterče alebo oboje za nepriestrelné, vždy to však musí oznámiť pri oboznámení pretekárov so situáciou.
 • Kryt, steny

  1. Kryt ako aj steny sú všeobecne chápané ako nepriestrelné a nepriehľadné prekážky. Ak strela prerazí kryt/stenu a zasiahne terč, nepočíta sa do výsledku.
  2. Ak je na situácii kryt alebo stena simulujúce prestreliteľnú alebo priehľadnú prekážku, musia byť jasne odlíšené a pretekári s tým musia byť vopred zoznámení.
 • Penalizácie

  Pre účely hodnotenia výsledkov na situácii sa použijú tieto kritériá:

  1. zásah terča v zóne A (alfa) je hodnotený + 0 sek.,
  2. zásah terča v zóne C (charlie) je hodnotený + 1 sek.,
  3. zásah terča v zóne D (delta) je hodnotený + 2 sek.,
  4. chýbajúci zásah v terči (miss-terč) + 5 sek.,
  5. chýbajúce dva zásahy v riešenom terči (doublemiss-terč) +10 sek +2 procedúry
  6. neriešený terč, (na ktorý pretekár ani nevystrelil) +10 sek +5 procedúr
  7. nespadnutý (stojaci) kovový terč (miss-popper) +10 sek., +2 procedúry
  8. zásah neterča +10 sek. za každý zasiahnutý neterč,
  9. nedodržanie krytia + 3 sek. za každý hodnotený výstrel,
  10. chybný postup pri riešení situácie + 3 sek. za každý hodnotený výstrel,
  11. riešenie situácie mimo vyznačenú zónu + 3 sek. za každý hodnotený výstrel,
  12. pohyb smerom k zbrani po povele „Pripraviť sa“ pred štartovým signálom + 3 sek.
  13. nedodržanie stanoveného popisu - procedurálna chyba + 3 sek. za každý hodnotený výstrel
  14. nedodržanie taktického prebitia +10 procedúr

 • Diskvalifikácia

  1. Diskvalifikácia sa použije, ak sa pretekár dopustí týchto porušení pravidiel:
   1. podvod alebo pokus o podvod použitím nepredvedenej zbrane,
   2. suchý nácvik situácie v situácii,
   3. náhodný výstrel,
   4. nebezpečná manipulácia so zbraňou,
   5. druhé napomenutie,
   6. nešportové správanie.
  2. Ak je pretekár diskvalifikovaný, je rozhodca povinný odobrať mu všetky hodnotiace hárky.
  3. Diskvalifikovaný pretekár má zákaz nastúpiť na akúkoľvek ďalšiu situáciu a v akejkoľvek divízii, ak hlavný rozhodca nerozhodne inak.
  4. Diskvalifikovaný pretekár nemá nárok na hodnotenie a vrátenie štartovného.
 • Neschopnosť dokončiť situáciu

  Ak pretekár nie je schopný dokončiť situáciu, je každý nevyriešený terč hodnotený ako nezasiahnutý.

 • Celkové hodnotenie preteku

  1. Aby bolo dosiahnuté vzájomnej porovnateľnosti všetkých konaných pretekov, je hodnotenie vykonané na každej situácii jediným systémom - penalizáciou, ktorá sa pripočítava ku konečnému času, ktorý pretekár dosiahol. Tým sa získa celkový čas situácie (ďalej jen „CČS“).
  2. Na každej situácii sa CČS najrýchlejšieho pretekára na danej situácii označí ako referenčný a je mu pridelených 100%. Percentá všetkých ostatných pretekárov sú potom dané vzorcom 100x(CČS víťaza situácie/CČS daného pretekára).
  3. Celkové poradie pretekárov v preteku sa určuje súčtami percent z jednotlivých situácií, t.j. na konci preteku sa percentá z jednotlivých situácií všetkých pretekárov spočítajú a víťazí pretekár s najvyšším súčtom dosiahnutých percent.
  4. Pre účely Poháru LOS-SK (viď ďalej) a kvalifikácie na MSR sa ďalej výsledok víťaza vydelí takým koeficientom, aby víťaz mal 100% a výsledky všetkých ostatných sa vydelia rovnakým koeficientom.
 • Organizácia súťaží

  1. V rámci LOS-SK sa organizujú tieto súťaže: Klubová súťaž LOS-SK, Pohár LOS-SK a Majstrovstvá SR LOS-SK (MSR).
  2. Organizácia súťaže je v kompetencii usporiadateľa, organizácia MSR je plne v kompetencii Asociácie LOS-SK.
  3. Pre klubový pretek LOS-SK neplatia žiadne povinné podmienky s výnimkou dodržiavania pravidiel LOS-SK. Výsledky klubových pretekov sa nepočítajú do Poháru LOS-SK a nie sú ani kvalifikáciou do MSR.
  4. Pre pohárový pretek LOS-SK výsledky tohto typu preteku slúžia tiež ako kvalifikácia do MSR. Pre tento typ preteku platia nasledujúce záväzné podmienky, ktoré musí usporiadateľ splniť:
   1. pretek musí mať minimálne 4 situácie,
   2. usporiadateľ musí zaslať v elektronickej forme Asociácii LOS-SK minimálne 14 dní vopred propozície preteku vrátane zoznamu rozhodcov a najneskôr do 5 dní po skončení preteku aj výsledky preteku,
   3. rozhodcovia musia byť vyškolení z pravidiel LOS-SK na školení organizovanom Asociáciou LOS-SK a musia mať preukaz Rozhodcu LOS-SK,
   4. kapacita preteku garantovaná usporiadateľom musí byť minimálne 40 strelcov (skutočná účasť môže byť nižšia),
   5. v jeden deň sa smie konať iba jeden pohárový pretek,
   6. Asociácia LOS-SK si vyhradzuje právo schváliť návrh menovania hlavného rozhodcu,
   7. dodržiavanie vyššie uvedených podmienok, pravidiel LOS-SK a zásad obrannej streľby. V prípade nedodržania niektorej z týchto podmienok má poverená osoba Asociácie LOS-SK právo rozhodnúť o vyradení preteku z Poháru LOS-SK.
  5. Pohár LOS-SK sa skladá zo všetkých pohárových pretekov LOS-SK usporiadaných v danom ročníku. Priebežné a konečné poradie Poháru LOS-SK počíta Asociácia LOS-SK na základe zaslaných výsledkov pohárových pretekov LOS-SK a uverejňuje ich na www.los-sk.sk.
  6. Poradie jednotlivých pretekárov sa určí porovnaním súčtu (celkových percent z preteku) z najlepších výsledkov. Počet najlepších počítaných výsledkov je určený vzorcom (celkový počet pohárových pretekov uskutočnených v danom ročníku / 3) zaokrúhlené matematicky na jednotky. (To znamená, že ak sa uskutoční v danom období napr. 12 pohárových pretekov, bude pre výpočet poradia poháru slúžiť 12/3 = 4 preteky bez ohľadu na celkový počet pretekov v danom ročníku.)
  7. Ak vyjde počet započítavaných pretekov nižší ako tri, bude počet stanovený na 3. Ak bude celkový počet pretekov menší ako tri alebo ak nebude mať žiadny pretekár odstrieľané minimálne 3 preteky v danej divízii, nebude Pohár LOS-SK v danej divízii vyhlásený.
  8. Ročník Poháru LOS-SK začína 1.1. a končí 31.12. bežného roku.
  9. Asociácia LOS-SK má za povinnosť zaslané výsledky pohárových pretekov hodnotiť a archivovať.
  10. Majstrovstvá SR usporadúva Asociácia LOS-SK. Kvalifikácia na MSR bude vychádzať z poradia pretekárov v Pohári LOS-SK. Asociácia LOS-SK si vyhradzuje právo udeľovať divoké karty v každej divízii. Kritéria pre kvalifikáciu budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu. Majstrovstvá SR LOS-SK musia obsahovať minimálne 6 stanovísk.
  11. Pohárové kolá konané 1.9.2016 - 31.12.2016 sa počítaju do pohárového ročníka 2017
 • Štandardné cvičenie (LOSÍK)

  Štandardné cvičenie je súbor vždy rovnakých, reprodukovateľných situácií a streleckých postupov, ktoré slúžia na overenie streleckých zručností pretekárov bez ohľadu na zbrane a vybavenie, ktoré používajú. Štandardné cvičenie je možné strieľať vo viacerých divíziách súčasne.

 • Klasifikácia

  Každý pohárový pretek je považovaný za klasifikačný. Podľa dosiahnutého výsledku je pretekárovi priznaná výkonnostná trieda, platná v aktuálnom ročníku, kedy ju dosiahol.
  Výkonnostné triedy podľa percent:
  85 - 100 %.........................Master
  70 - 84,99 %......................Expert
  55 - 69,99 %......................Sharpshooter
  40 - 54,99 %......................Marksman
  Menej ako 40 %................Novice

 • Ceny a výsledky preteku

  1. Udelenie cien v rámci každého preteku je na uvážení usporiadateľa. Ceny môžu byť vecné alebo symbolické (medaile, diplomy, odznaky atd.).
  2. Výsledky preteku musia byť vždy vyhotovené najneskôr na konci preteku. Nie je prípustné, aby sa pretekár dozvedel o svojom výkone s neprimeraným oneskorením.
 • IV. PRÍLOHY

  Povely, terče, hodnotiace hárky, štandardné cvičenie
  1. Povely

   Slovensky Anglicky:
   • Rozumieš situácii? Do you understand the course of fire?
   • Pretekár dá signál, či situácii rozumie alebo nie.
   • Nabi a priprav sa! Load and make ready!
   • Pretekár nabije zbraň do stavu pripravenosti podľa článku 5.
   • Pripravený ? Are you ready?
   • Koncentruje sa. Ak ešte nie je pripravený, dá signál rozhodcovi.
   • Pozor! Stand by!
   • Zaujme štartovú pozíciu a čaká bez pohybu na štartový signál. Akýkoľvek pohyb smerom k zbrani alebo pohyb po tomto povele, ktorý by pretekárovi mohol priniesť výhodu, sa považuje za procedurálnu chybu a je penalizovaný.
   • Ak si skončil, vybi zbraň a prázdnu ukáž! If you are finished, unload and show clear!
   • Vybíja zbraň a ukáže rozhodcovi prázdnu komoru pištole alebo prázdny valec revolveru.
   • Ak je prázdna, rana istoty! If clear, hammer down!
   • U všetkých zbraní okrem revolveru vykoná ranu istoty.
   • Do puzdra! Holster!
   • Uloží zbraň späť do puzdra a až potom sa otočí od terčov smerom k divákom a odíde zo situácie.
   • Strelnica voľná! Range is free!
   • Rozhodca ide hodnotiť zásahy. Pretekár kontroluje.
   • Strelnica obsadená! Range is hot!
   • Platí zákaz vstupu do situácie.
   • Stop! Stop!
   • Pretekár okamžite zastaví streľbu.
   Všeobecne sa velí po slovensky. Zahraničným pretekárom sa velí po anglicky.

   Výstrahy
   • Prst (Finger)
   • Prst je na spúšti skôr ako pri streľbe
   • Poloha (Position)
   • Pretekár je mimo zónu krytu

  2. Terče

   Na pretekoch LOS-SK sú najpoužívanejšie tieto druhy terčov.

   Samozrejme je možné používať aj iné terče, ktoré odpovedajú definícii terčov v Časti III.

   LOS terče
  3. Hodnotiaci hárok

   Príklad hodnotiaceho hárku – krátka zbraň.

   Hodnotiaci hárok

   Rozhodca alebo zapisovateľ zapíše po dokončení situácie jeho výsledok do hodnotiaceho hárku.

   • Číslo - štartové číslo pretekára, ak bolo pridelené pri registrácii
   • Meno a priezvisko - meno a priezvisko pretekára
   • Divízia - divízia, ktorú pretekár strieľa (Pi, MPi, Re, MRe)
   • Kategória/Skupina - kategória alebo skupina, ktorú pretekár strieľa
   • Stage - situácia, ktorej sa hodnotiaci hárok týka
   • Čas - čistý čas dosiahnutý pri riešení situácie
   • Podpis - podpis pretekára, ktorý znamená súhlas s vyplneným hodnotením
   • T1 až T9 - jednotlivé terče podľa poradia hodnotenia
   • PP - kovový terč zasiahnutý v zmysle pravidiel
   • M-P - nezásah kovového terča
   • A - zásah zóny ALFA
   • C - zásah zóny CHARLIE
   • D - zásah zóny DELTA
   • M-T - nezásah terča
   • NeT - zásah(y) neterča
   • Proc. - procedurálne chyby (penalizácia + 3 sek.)
   • Napom. - napomenutie
   • DQ - diskvalifikácia z preteku
   Po vyplnení hodnotiaceho hárku rozhodca alebo zapisovateľ spočíta počet PP, M-P, A, C, D, M-T a zapíše súčty do najspodnejšieho riadku k tomu určeného. Potom predloží hodnotiaci hárok pretekárovi ku kontrole a ten, ak s hodnotením súhlasí, ho podpíše v políčku Podpis.

  4. Príklad štandardného cvičenia - LOSík

   Inštrukcie pre prípravu a priebeh klasifikačného preteku LOSík.

   Upozornenie:

   Pretekárom, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s akčnou streľbou, streľbou za pohybu apod., sa odporúča najprv absolvovať tréning týchto zručností pod dozorom skúseného inštruktora alebo rozhodcu !!!

   Pretek sa dá strieľať s minimálnymi nárokmi na strelnicu a výstroj. Stačia dva terče IDPA s tromi zónami (A, C a D) umiestnené vedľa seba vo vzdialenosti 1m (hranami terčov). Ľavý terč je hornou hranou vo výške 150 cm a pravý 120 cm. Vo vzdialenosti 15 m od terčov je kryt široký min. 0,5m a vysoký najmenej 180 cm s prešľapovými čiarami. Je potrebné vyznačiť palebné čiary vo vzdialenosti 5, 10 a 15 m od terčov. Strelnica musí umožňovať streľbu z miesta a za pohybu. Terče sú nepohyblivé, pohybuje sa pretekár.

   Pretekár potrebuje zbraň, vhodné puzdro na skryté nosenie a dva zásobníky s minimálnou kapacitou 6 nábojov. Pre revolver stačí rýchlonabíjač na 6 nábojov. Strieľa sa zo skrytého nosenia. Na celý pretek je treba len 36 nábojov. Na každej situácii potrebuje pretekár 12 nábojov (na prvej situácii v jednom, na druhej a na tretej v dvoch zásobníkoch). Pre rýchly priebeh je nutné, aby na každú situáciu nastupoval pretekár s naplnenými zásobníky prípadne rýchlonabíjačmi.

   Zbraň je na začiatku každej situácie nabitá s nábojom v komore. Výnimkou sú prvé situácie na každom stanovisku (číslo 1, 7 a 10), kedy je zásobník v zbrani, ale náboj nie je v komore. Revolvery začínajú vždy s nábojmi vo valci.

   Po ukončení každej situácie dáva pretekár nabitú zbraň na povel rozhodcu do puzdra. Po absolvovaní celého stanoviska pretekár ukáže na povel rozhodcu prázdnu zbraň a po rane istoty dáva nenabitú zbraň do puzdra.

   Pretek je možné realizovať naraz alebo ho rozdeliť na 3 samostatné etapy (stanovisko 1 až 3), aby pretekári nemuseli dlho čakať a strieľali častejšie a s menšími prestávkami). Je vhodné mať pripravených viac streleckých situácií, aby mohli strieľať paralelne dvaja aj viac pretekárov (postupne - vždy pri zachovaní bezpečnosti !).

   Hodnotenie zásahov

   Hodnotenie streľby sa vykonáva podľa pravidiel LOS-SK. Pred začatím streľby musia byť terče zalepené.

   Pri streľbe na telo figúry sa hodnotí zásah „hlavy“ ako MISS; uvedené neplatí na tretej situácii, kde sa strieľajú 2 výstrely na hlavu.

   V situácii číslo 11 je vyžadované taktické prebitie. Taktickým prebitím sa rozumie také prebitie, pri ktorom zásobník uvoľnený zo zbrane nie je zahodený na zem, ale zostáva pod kontrolou pretekára (napr. je držaný počas následnej streľby v ruke, umiestnený do vrecka, puzdra a pod.).

   Pre priebeh preteku platia pravidlá LOS-SK. Je úplne nevyhnutné prísne dodržiavať bezpečnostné zásady (manipulácia so zbraňou len na povel rozhodcu, mieriť vždy len smerom k terčom, dodržiavať bezpečné uhly, predpísané procedúry napr. pri tasení, pohybe atd.).

   Zoznam stringov:

   Číslo situácie Stanovisko 1: 5 metrov (12 výstrelov)
   1. tasenie zbrane z puzdra, nabitie - Pi (revolver - náboje v komorách valca),
   jeden výstrel na T1
   2. tasenie nabitej zbrane z puzdra, jeden výstrel na T1
   3. nabitá zbraň v oboch rukách pri tele, na signál „zapichnúť“ na terč, dva výstrely na T2
   4. tasenie nabitej zbrane z puzdra, dva výstrely na T1 iba silnou rukou
   5. nabitá zbraň v natiahnutej slabej ruke smerom k zemi v uhle 45 stupňov, dva výstrely na T2 iba slabou rukou
   6. tasenie nabitej zbrane z puzdra, dva výstrely na T1 a dva výstrely na T2
   Číslo situácie Stanovisko 2: 5 až 10 metrov (12 výstrelov)
   7. 5 metrov od terčov tasenie, nabitie - Pi (revolver - náboje v komorách),
   počas cúvania dva výstrely na T1 a dva výstrely na T2,
   zastavenie pohybu 10 metrov od terčov
   8. max. dva náboje v zásobníku, chrbtom k terčom, na signál obrat o 180 stupňov,
   tasenie nabitej zbrane, dva výstrely na T1, prebitie zbrane a dva výstrely na T2
   9. 10 metrov od terčov tasenie nabitej zbrane,
   za pohybu k terčom dva výstrely na T1 a dva výstrely na T2, zastavenie pohybu
   5 metrov od terčov
   Číslo situácie Stanovisko 3: 15 metrov (12 výstrelov)
   10. štart 5 metrov od terčov, presun za kryt,
   tasenie zbrane, nabitie,
   z ľubovoľnej strany s krytím dva výstrely do tela T1 a dva výstrely do tela T2
   11. tasenie nabitej zbrane za krytom, s krytím z jednej strany dva výstrely na T1, taktické prebitie a zdruhej strany dva výstrely na T2
   12. tasenie nabitej zbrane za krytom, zakľaknutie, s krytím z ľubovoľnej strany dva výstrely na hlavu T1 a dva výstrely na hlavu T2